April 28, 2016

NYC Snap

NYC Snap

Typical NYC tourist snap. Taken on a $4 Nikon film point shoot, by E.

Film, Nikon


Film Nikon Photos


Previous post
Thanksgiving Turkey Film, Canon Elan2e
Next post
Me Film, Diana F+