Thomas Ott . IO |||

NYC Snap

Typical NYC tourist snap. Taken on a $4 Nikon film point shoot, by E.

Film, Nikon